Plaatje bij het artikel van ODBS de Touwladder

Daltononderwijs

Jezelf ontwikkelen - dat is de basis van Dalton.

Binnen het Daltononderwijs leren kinderen dat samenwerken helpt om je te ontwikkelen. Samen weet je meer en zo leer je van elkaar. Door het zelfstandig werken ontdekken kinderen hóe je het beste kunt werken. Je leert je eigen problemen op te lossen of hulp in te schakelen. Dat zorgt ervoor dat je jezelf kunt redden - waar je ook terecht komt. Door kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk worden ze eigenaar van hun eigen leren. En als je ergens eigenaar van bent, wil je veel meer je best doen. Het gaat tenslotte om wat jíj wilt leren! Reflecteren is het terugkijken op je werk en op je manier van werken. Heb je daarbij de goede keuzes gemaakt? Had je iets anders aan kunnen pakken? Wat betekent dat voor de volgende keer dat je hieraan gaat werken? Door te reflecteren, blijf je niet hangen in je fouten, maar kun je je steeds verder ontwikkelen. Bij het reflecteren kijken we ook of je effectief gewerkt hebt. Was dit de beste manier om iets te doen? Kan het beter, sneller, mooier? Door daar kritisch naar te kijken, ben je gericht met je werk bezig. 

Het Daltononderwijs

Daltononderwijs is een onderwijsvorm, waarbij niet de inhoud van de leerstof verandert, maar de manier waarop deze leerstof wordt aangeboden. Het aantal vakken en de hoeveelheid leerstof blijft gelijk, maar de manier waarop kinderen ermee aan het werk gaan richt zich meer op de eigen ontwikkeling van kinderen. Ook op Daltonscholen wordt er eerst uitleg gegeven over de leerstof. We maken hierbij vaak gebruik van werkvormen waardoor kinderen even met elkaar moeten overleggen of samenwerken (coöperatieve werkvormen) Hierdoor is er ruimte voor iedereen om na te denken over de oplossing van een probleem en tot een goed antwoord te komen. Na de uitleg gaan de kinderen aan het werk om te oefenen met de leerstof.  Ze maken hiervoor zelf een planning. In de onderbouw plannen de kinderen een klein aantal werkjes. In de bovenbouw plannen de kinderen grotendeels hun eigen werk. alle kinderen hebben hiervoor een taakbrief die ze (deels) zelf invullen.

Leerlingen mogen vaak zelf kiezen waar ze willen werken. Soms wil je graag rustig werken en soms wil je graag overleggen en samenwerken. Wij hebben in school daarom verschillende werkplekken ingericht. 

 

Het Daltononderwijs gaat uit van 5 kernwaarden:

• Samenwerking
• Zelfstandigheid
• Verantwoordelijkheid
• Effectiviteit/doelmatigheid
• Eeflectie

Voor de school als organisatie geldt nog een 6e kernwaarde:
• Borging

Samenwerking

In de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband belangrijk. In een Daltonschool kunnen de leerlingen in tweetallen en in groepen met elkaar werken. 
Leerlingen helpen elkaar door:
- het stellen van vragen aan andere leerlingen
- samen naar een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem
- elkaar suggesties te geven om iets te maken, bijvoorbeeld bij expressie.

Op een Daltonschool werken kinderen samen of alleen. Vaak mogen ze zelf kiezen hoe ze willen werken. Natuurlijk zijn er ook momenten dat kinderen alleen moeten werken. Toetsen worden alleen gemaakt. Daarnaast vinden kinderen het ook fijn om even alleen aan het werk te kunnen. Juist die afwisseling in werkvormen zorgt voor een goede manier van leren.

Zelfstandigheid

Kinderen leren zelfstandigheid door zelfstandig te werken. Dat betekent dat ze zelf keuzes maken en beslissingen moet nemen waarbij ze leren van hun keuzes. Het leert je oplossingen te zoeken voor problemen of er hulp bij in te schakelen als dat nodig is. Door zelf zaken op te lossen werk je aan je eigenwaarde - het geloof dat je het kunt.

Verantwoordelijkheid/eigenaarschap

Door leerlingen verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen werk

Dat betekent verantwoordelijk voor een gemaakte keuze. De verantwoordelijkheid voor de keuze ligt voor de leerlingen in het plannen, verwerken en nakijken van het werk:
- Met welk vakgebied van de taak zal ik beginnen?
- Hoeveel tijd zal ik eraan besteden?
- Doe ik het alleen of met andere kinderen?
- Ik moet er wel aan denken, dat de taak op tijd klaar is.
- Is het aantal gemaakte fouten acceptabel, of moet ik verbeteren?

De leerkracht spreekt af met de leerlingen hoe ver deze (eigen) verantwoordelijkheid kan gaan. Niet alle leerlingen kunnen dezelfde verantwoordelijkheid aan. Van de leerkracht mag verwacht worden dat hij/zij zich richt op individuele begeleiding van leerlingen, met oog voor verschillen in hun ontwikkeling.

Effectiviteit/doelmatigheid

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Daarbij kijkt de leerkracht telkens kritisch of de gebruikte methodieken wel geschikt zijn. Door te blijven experimenteren op basis van verworven kennis en inzichten zal het onderwijs doelmatig met haar tijd meegaan.

Reflectie

Zonder reflectie geen kritische kijk op doelmatig onderwijs. Reflecteren op alle niveaus (kindniveau, leerkrachtniveau en schoolniveau) geeft inzicht in jezelf en in processen. Wij leren kinderen reflecteren en zich vanuit daaruit verder te ontwikkelen.

Borging

Kwaliteit van processen moeten worden herkend en systematisch geborgd worden. Op daltonscholen is een duidelijke kwaliteitscyclus aanwezig, op kind-, personeels- en schoolniveau.

De komende jaren zullen vanuit de Daltonvisie de volgende speerpunten
verder worden ontwikkeld
• Meervoudige intelligentie
• De creatiespiraal van Marinus Knoope
• Kernreflectie
• Handelingsgericht werken
• Opbrengstgericht werken
• Onderzoek en innovatie op de werkplek

Kernreflectie

Kernreflectie gaat uit van de kernkwaliteiten van mensen. Dit zijn sterke punten van mensen die van binnenuit komen. Door middel van deze sterke kanten kun je ook je minder sterke kanten ontwikkelen.

Opbrengstgericht werken

Opbrengst(resultaat) gericht werken staat hoog op de agenda van onze school.
Opbrengstgericht werken betekent dat leraren zich in het bijzonder op de leeropbrengsten gaan focussen. Het geven van instructie en toetsresultaten spelen daarin een rol, maar daarnaast ook de dagelijkse leeropbrengsten, observatie van leerlingen, nakijken van werk en dergelijke.

Deel deze pagina: