Plaatje bij het artikel van ODBS de Touwladder

Kwaliteitsverbetering

Wij vinden dat de school een veilige omgeving moet zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent, een plek die de warmte van thuis heeft. Ook hebben wij een opdracht als school, namelijk de kinderen uitrusten met de basisbagage die zij nodig hebben om als volwassene te functioneren. Wij vinden het dus belangrijk dat op onze school ieder kind in een goed pedagogisch klimaat kan werken. Alleen als zij het pedagogische klimaat van een school of een groep optimaal is, zal een kind zich veilig voelen. In een sfeer van wederzijds respect voor elkaar zal een kind zich goed kunnen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk, dat er binnen de school veel aandacht is voor de manier waarop men met elkaar omgaat.

Alle kinderen hoeven hierbij niet dezelfde weg te gaan, maar door een goede afstemming moet ieder kind zijn eigen leerweg kunnen afleggen.

Kwaliteitszorg

Onderwijs is een proces dat altijd in beweging is. Enerzijds vanuit veranderende onderwijskundige inzichten, anderzijds om zich aan te passen aan maatschappelijke veranderingen. Als school proberen we hier steeds op in te spelen. Belangrijk hierbij is, dat alle processen die zich afspelen in de school, vertaald worden tot bepaalde einddoelen. Die einddoelen moeten telkens gecontroleerd worden. Het controleren van deze processen en einddoelen heet kwaliteitszorg.

Nascholing

Iedere dag opnieuw proberen we op onze school de grenzen van het kennen en kunnen van iedere leerling te verleggen. Als team proberen we ook steeds de mogelijkheden om leerlingen te kunnen begeleiden en te kunnen helpen hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en te vergroten. Ook hierin moeten we steeds grensverleggend bezig zijn en bezig blijven, waardoor betere prestaties mogelijk worden. Door middel van het volgen van na- en bijscholing proberen we dit te bereiken. De komende jaren ligt het accent hierbij vooral op een verdere ontwikkeling van het Daltononderwijs op maat, implementatie van het HandelingsGerichtWerken aangevuld met OpbrengstGerichtWerken en de deelname aan het LIST-project.

 

Kwaliteitsverbetering door Handelingsgericht Werken
In de zorg aan onze leerlingen onderscheiden we 3 niveaus:
• Groepsniveau
• Schoolniveau
• Bovenschools niveau
21
Groepsniveau
1. Verzamelen van gegevens van leerlingen in een groepsoverzicht en op basis
hiervan evalueren van het vorige groepsplan.
2. Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra
aandacht nodig hebben.
3. Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen met in het bijzonder
aandacht voor de leerlingen die in stap 2 gesignaleerd zijn.
4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften op een wijze
dat zij van elkaar leren.
5. Opstellen van een groepsplan.
6. Uitvoeren van het groepsplan.
Schoolniveau
1. Groepsbesprekingen, hierbij zijn aanwezig de groepsleerkracht(en) en de
intern begeleider. De groepsplannen worden geëvalueerd en aangepast.
2. Leerlingenbespreking, tijdens dit gesprek worden de onderwijsbehoeften
en de begeleiding van individuele leerlingen besproken die herhaaldelijk
onvoldoende profiteren van het groepsplan. Er wordt eventueel besloten tot
een individueel handelingsplan.
3. Kwaliteitszorg, gedurende een schooljaar hebben we twee vaste momenten
waarin de leerkrachten de resultaten van kinderen van alle groepen met elkaar
bespreken. Tijdens deze groepsbesprekingen praten we over de resultaten van
landelijk afgenomen toetsen en over observaties van de afzonderlijke groepen
betreffende rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen en gedrag. We
stellen vast welke maatregelen we kunnen treffen om de kwaliteit van ons
onderwijs te vergroten.
4. Scholing kernreflectie. Aandacht voor kernreflectie in de school bevorderd
dat leraren oog krijgen voor de kernkwaliteiten van leerlingen en dat ze meer
toegerust zijn.
Bovenschools niveau
1. als de onderwijsbehoeften van een leerling onduidelijk blijven of als school
handelingsverlegen is kan het besluit genomen worden om extern diagnostiek,
zorg of ondersteuning te vragen bijvoorbeeld bij het zorgteam van het
samenwerkingsverband, een zorginstelling, of het zorg- en adviesteam.
2. Indien school niet tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften
van een leerling is het soms nodig om een kind aan te melden bij de PCL voor
een verwijzing naar een andere (speciale) basisschool of het kind te verwijzen
naar een school voor speciaal onderwijs (verbonden aan een REC).

 

Deel deze pagina: