Plaatje bij het artikel van ODBS de Touwladder

Medezeggenschapsraad

De MR (medezeggenschapsraad) is een participatieorgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Op deze pagina vindt u informatie over de leden van de MR, de data van vergaderingen en de bevoegdheden van de MR.

 Samenstelling

Erna van den Noort          Lid Personeelsgeleding

Monique Vrielink               Lid Personeelsgeleding

Mirjam Swagerman           Lid Oudergeleding (Voorzitter MR)

Karin Moes                          Lid Oudergeleding (Secretaris MR: cgf.moes@hotmail.com)

 

Beatrijs Everts                     Adviserend lid op uitnodiging

 

Vergaderdata MR

De MR komt ongeveer zes per jaar bijeen in vergadering. Bij voorkeur één of twee weken voor een vergadering van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van stichting ROOS). Belangrijke punten die al besproken zijn of besproken gaan worden in de GMR-vergadering, zullen ook in de vergadering van de MR De Touwladder aan bod komen.

De agenda van de medezeggenschapsraad is openbaar en kan worden opgevraagd bij één van de MR-leden. Iedere ouder mag de agenda van de MR-vergadering inzien, er vragen over stellen en eventueel agendapunten aandragen. Dit kan via een van de MR-leden of via de mail van de secretaris MR.

De notulen van de MR-vergadering zijn in principe openbaar en kunnen ook via de secretaris- opgevraagd worden. Notulen worden pas openbaar na definitieve vaststelling door de MR. Uitzondering op de openbaarheid zijn de agendastukken die onder embargo aan de MR worden voorgelegd (bijvoorbeeld protocollen in ontwerpstadium, informatie waarin met naam en toenaam gesproken wordt over personen, etc).

 

Bevoegdheden 

Binnen de MR nemen wij standpunten in ten aanzien van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Wij hebben daarvoor 2 belangrijke instrumenten: het adviesrecht en het instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. De MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht bij:

-       Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag,

-       Het vakantierooster,

-       Belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

 

Bij zaken met instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR geen besluiten nemen. Als het schoolbestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. De MR heeft instemmingsrecht bij de volgende zaken:

-       Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school,

-       Het schoolplan en schoolreglement,

-       Beleid ten aanzien van veiligheids-, gezondheid- en welzijnsbeleid.

 

Lid worden 


Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

 

Deel deze pagina: