Plaatje bij het artikel van ODBS de Touwladder

Oudercontacten

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets noemen we voor in deze gids een geregeld contact met de ouders als een van de zaken waar we op “De Touwladder” speciaal op letten. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.

Nieuwsbrief:

Ongeveer om de twee weken wordt  de nieuwsbrief  uitgebracht. Hierin staat
allerlei actuele informatie over de meest uiteenlopende zaken. In principe krijgt u dit
per mail, maar mocht u het liever “op papier” hebben, kan dat natuurlijk ook. Ook
staat alles op www.detouwladder.nl.

Informatieavonden:

Helemaal in het begin van het schooljaar ontvangt u per mail informatie over
aangeboden leerstof, groepsafspraken en zaken die u als ouders en de kinderen kunt
verwachten in het komende jaar.
(Ouders/verzorgers van leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 krijgen een uitnodiging om
op een informatieavond te komen.)

Oudervertelavond:

In augustus wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht
van uw kind. Het is daarbij de bedoeling dat de leerkrachten van u informatie krijgen
over het kind: bijzonderheden, sterke / minder sterke kanten, etc. Informatie die
voor de leerkracht heel waardevol is. U krijgt in het begin van het schooljaar de
uitnodiging van ons, plus informatie over het doel van het gesprek.

Evaluatieavond:

In januari staat er per groep een evaluatieavond gepland. Daar wordt door de
groepsleerkracht samen met de ouders gekeken naar: Wat gaat er goed; wat is (nog)
onduidelijk en wat is eventueel voor verbetering vatbaar!

Inloopochtenden:

’s Morgens tussen 08.15 u. en 08.30 u. is de “inloop”, d.w.z. dat de kinderen om/na 08.15 u. (de eerste bel) naar hun groep gaan. De kinderen zijn dan in de gelegenheid om de leerkracht of medeleerlingen iets te vragen of te vertellen, aan het werk te gaan of te gaan lezen. Omdat de leerkrachten al hun aandacht aan de kinderen willen geven, is het niet de bedoeling dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 door hun ouders naar binnengebracht worden. Elke eerste woensdag van de maand zijn ouders van 08.15 u. tot 08.35 u. welkom in de groep om samen met hun kind het werk te komen bekijken. Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken! Twee keer per jaar is er tevens een kijkochtend gepland van 8.45 tot 10.00 uur waarop u lessen bij kunt wonen in de groepen.

10-min-gesprekken:

In november, maart en juni zijn de 10-min-gesprekken gepland, speciaal bedoeld
om informatie te geven over de door uw kind afgelegde leerlingvolgsysteem toetsen
(Cito) en de rapporten.

Afspraken:

De personeelsleden zijn altijd graag bereid om buiten de reguliere contactmomenten
met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft kunt u altijd een
afspraak maken.

Rapporten:

De leerlingen van groep krijgen twee keer per jaar een rapport, nl. eind januari
en einde schooljaar. Voor de meeste onderdelen krijgen de kinderen een cijfer,
afhankelijk van de groep waarin ze zitten. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor
de motivatie, de concentratie, werkhouding en de sociale omgang.

Gesprek met de directie:

De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt hen altijd aanspreken. Als het nodig
is, maken we heel snel een afspraak met u.

Deel deze pagina: