Plaatje bij het artikel van ODBS de Touwladder

Ouderraad

“De Touwladder” heeft een ouderraad (OR). De OR bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging vanuit alle ouders die een kind op onze school hebben. Ouderraadsleden worden gekozen tijdens de algemene jaarvergadering die in oktober plaatsvindt. Een lid “zit” twee jaar, hierna moet hij/zij aftreden. Men kan zich dan wel herkiesbaar stellen.

De belangrijkste doelstellingen van de OR zijn:
- De belangen van kinderen en ouders behartigen
- De contacten tussen ouders en team bevorderen
- Meewerken van ouders op school bevorderen
- De ouderbijdrage beheren
- Mede organiseren van allerlei activiteiten op school

De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen op
afspraak bijwonen.

Ouderbijdrage:

Van alle ouders wordt een bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als sinterklaas- en kerstvieringen, schoolreisjes, museumbezoeken, sportdagen en dergelijke niet doorgaan. In het schooljaar 2015-2016 bestaat de ouderbijdrage uit twee delen, een vast bedrag en een variabel bedrag.
De vaste ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00. Dit bedrag wordt gebruikt voor activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, enz.
Het vaste bedrag moet voor 1 november 2015 betaald worden. Ouders van leerlingen die na 1 januari 2016 komen, betalen €10,00. Voor leerlingen die na 1 april 2016 komen, hoeft geen ouderbijdrage betaald te worden.
Het variabele bedrag voor het schoolreisje is voor leerlingen van groep 1 t/m 6 € 25,00 en voor leerlingen van groep 7/8 € 60,00.
Het variabele bedrag voor het schoolreisje van groep 1 t/m 6 moet voor 1 april 2016 betaald worden.
De ouders van leerlingen van groep 7 en 8 ontvangen enkele weken voor het schoolkamp een verzoek tot betaling.

Betalen kan op de volgende manier:
Het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL02RABO0354810111 van Geledingen Raad Ouders Touwladder, onder vermelding van de naam en de groep(en) van uw kind(eren).

Nadat een leerling is toegelaten tot de school wordt de ouders verzocht een overeenkomst voor de vrijwillige ouderbijdrage te tekenen. Deze overeenkomst is gebaseerd op een modelovereenkomst voor de ouderbijdrage opgesteld door de VOS/ABB in samenwerking met Vereniging Openbaar Onderwijs.

Deel deze pagina: